Különböző feltételekkel rendelkeznek a fogyasztó ügyfelek és az üzleti ügyfelek. Vegye figyelembe a következő Önre vonatkozó feltételeket:

Fogyasztó ügyfelekre vonatkozó feltételek

Frissítve: 2023-05-17

A Thuiswinkel.org jelen Általános szerződési feltételeit a Fogyasztói Egyesülettel konzultálva, a Szociális és Gazdasági Tanács Önszabályozási Koordinációs Csoportjának (CZ) keretében dolgozták ki, és 2014. június 1-jétől lépnek hatályba.

 

Tárgymutató:

1. cikk – Fogalommeghatározások

2. cikk – A kereskedő személyazonossága

3. cikk – Alkalmazhatóság

4. cikk – Az ajánlat

5. cikk – A szerződés

6. cikk – Elállási jog

7. cikk – Az ügyfelek kötelezettségei elállás esetén

8. cikk – Elállási jogukat gyakorló ügyfelek és az ezzel járó költségek

9. cikk – A kereskedők kötelezettségei elállás esetén

10. cikk – Az elállási jog kizárása

11. cikk – Az ár

12. cikk – A szerződés teljesítése és külön garancia

13. cikk – Teljesítés és végrehajtás

14. cikk – Meghosszabbított időtartamú ügyletek: időtartam, megszűnés és meghosszabbítás

15. cikk – Kifizetés

16. cikk – Panaszkezelési eljárás

17. cikk – Viták

18. cikk – Fióktelepi garancia

19. cikk – Kiegészítő vagy eltérő rendelkezések

20. cikk – A Thuiswinkel.org általános szerződési feltételeinek módosítása

1. cikk – Fogalommeghatározások

A jelen szerződési feltételekben a következő fogalommeghatározások érvényesek:

 1. Kiegészítő megállapodás: olyan megállapodás, amelyben a fogyasztó távollevők között kötött szerződés útján szerez be termékeket, digitális tartalmat és/vagy szolgáltatásokat, és a kereskedő vagy harmadik fél ezeket a termékeket, digitális tartalmat és/vagy szolgáltatásokat az adott harmadik fél és a kereskedő közötti megállapodásnak megfelelően szállítja;
 2. Elállási időszak: az az időszak, amelyen belül a fogyasztó élhet elállási jogával;
 3. Fogyasztó: az a természetes személy, aki a tevékenységét nem a kereskedelmi forgalommal, szakmával vagy üzleti tevékenységgel kapcsolatos célok érdekében végzi;
 4. Nap: naptári nap;
 5. Digitális tartalom: digitális formában előállított és szolgáltatott adatok;
 6. Meghosszabbított időtartamú ügylet: termékek és/vagy szolgáltatások sorozatára vonatkozó, távollevők között kötött szerződés, amelynek értelmében a szállítási és/vagy vásárlási kötelezettség meghatározott időtartamra oszlik;
 7. Tartós adathordozó: minden olyan eszköz – beleértve az e-maileket is -, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a kereskedő számára, hogy a személyesen neki címzett információkat olyan módon tárolja, amely megkönnyíti azok jövőbeni felhasználását vagy a rájuk való hivatkozást abban az időszakban, amely összhangban van azzal a céllal, amelyre az információt szánják, és amely megkönnyíti a tárolt információ változatlan formában történő megjelenítését;
 8. Elállási jog: a fogyasztó elállási joga a távollevők között kötött szerződéstől az elállási időszakon belül;
 9. Kereskedő: az a természetes vagy jogi személy, aki a Thuiswinkel.org tagja, és távolról kínál termékeket, digitális tartalmakat és/vagy szolgáltatásokat (azaz ezekhez való hozzáférést) a fogyasztóknak;
 10. Távollevők között kötött szerződés: olyan szerződés, amelyet a kereskedő és a fogyasztó termékek, digitális tartalom és/vagy szolgáltatások távértékesítésére szervezett rendszer keretében köt, és amelynek keretében a szerződés megkötésének időpontjáig, kizárólag vagy részben egy vagy több távközlési technikát alkalmaznak;
 11. Az elállási jog formanyomtatvány-mintája: az elállási jog európai formanyomtatvány-mintája, amelyet e feltételek I. függeléke tartalmaz;
 12. Távközlési technika: a kereskedő által tett ajánlattal és a szerződés megkötésével kapcsolatos kommunikációra használható anélkül, hogy a fogyasztónak és a kereskedőnek egyidőben, ugyanazon a helyen kellene lennie.

2. cikk – A kereskedő személyazonossága

Muködteti: vidaXL Europe B.V.

Kereskedelmi névhasználat: vidaXL.hu

A központi iroda címe:

Mary Kingsleystraat 1

5928 SK Venlo The Netherlands

E-mailcím: webservice@vidaxl.hu

Iktatási szám: 09188362

Áfa szám: NL820055220B01

3. cikk – Alkalmazhatóság

 1. Ezek az általános szerződési feltételek a kereskedő minden ajánlatára, valamint a kereskedő és a fogyasztó között létrejött minden távollevők között kötött szerződésre vonatkoznak.
 2. A távollevők között kötött szerződés megkötése előtt ezen általános szerződési feltételek szövegét a fogyasztó rendelkezésére bocsátják. Ha ez észszerűen nem lehetséges, a kereskedő a távollevők között kötött szerződés megkötése előtt jelzi, hogy az általános szerződési feltételek milyen módon állnak rendelkezésre a kereskedő telephelyén ellenőrzés céljából, és hogy azokat a fogyasztó kérésére a lehető leghamarabb díjmentesen elküldi a fogyasztónak.
 3. Ha a távollevők között kötött szerződés elektronikus úton jön létre, akkor az előző bekezdéssel ellentétben, a távollevők között kötött szerződés megkötése előtt a fogyasztó elektronikus úton megkapja ezen általános szerződési feltételek szövegét olyan formában, hogy azt a fogyasztó könnyen tárolhassa tartós adathordozón. Ha ez észszerűen nem lehetséges, akkor a távollevők között kötött szerződés megkötése előtt a kereskedő jelzi, hogy az általános szerződési feltételek hol tekinthetők meg elektronikusan, és hogy azokat kérésre ingyenesen, elektronikusan vagy más módon elküldik a fogyasztónak.
 4. Azokban az esetekben, amikor a jelen általános szerződési feltételeken kívül konkrét, termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos feltételek is alkalmazandók, a második és harmadik bekezdés analógia útján alkalmazandó, és a fogyasztó mindig hivatkozhat arra az alkalmazandó feltételre, amely az összeegyeztethetetlen általános szerződési feltételek esetén számára a legkedvezőbb.

4. cikk – Az ajánlat

 1. Amennyiben az ajánlat érvényességi ideje korlátozott vagy az ajánlat feltételekhez kötött, ezt az ajánlatban kifejezetten meg kell említeni.
 2. Az ajánlat tartalmazza a kínált termékek, digitális tartalmak és/vagy szolgáltatások hiánytalan és pontos leírását. A leírás kellően részletes ahhoz, hogy a fogyasztó megfelelően felmérhesse az ajánlatot. Ha a kereskedő illusztrációkat használ, azoknak valósan kell bemutatniuk a felkínált termékeket és/vagy szolgáltatásokat. A kereskedőre nézve nem kötelező érvényűek a nyilvánvaló hibák vagy tévedések az ajánlatban.
 3. Minden ajánlat tartalmaz olyan információt, amely világossá teszi a fogyasztó számára, hogy milyen jogok és kötelezettségek kapcsolódnak az ajánlat elfogadásához.

5. cikk – A szerződés

 1. A szerződést – a (4) bekezdésben előírtakra is figyelemmel – abban az időpontban kötik meg, amikor a fogyasztó elfogadja az ajánlatot, és az abban meghatározott feltételek teljesülnek.
 2. Ha a fogyasztó elektronikusan elfogadta az ajánlatot, a kereskedő azonnal, elektronikusan visszaigazolja az ajánlat elfogadását. A fogyasztó mindaddig felmondhatja a szerződést, amíg a kereskedő meg nem erősítette az elfogadást.
 3. Amennyiben a szerződést elektronikus úton kötik meg, a kereskedő elvégzi a megfelelő technikai és szervezési tennivalókat az elektronikus adattovábbítás biztosítására, és gondoskodik a biztonságos webes környezetről. Ha a fogyasztó elektronikus úton tud fizetni, a kereskedő megteszi a megfelelő biztonsági intézkedéseket.
 4. A kereskedő jogszabályi keretek között tájékoztatást kérhet arról, hogy a fogyasztó képes-e teljesíteni fizetési kötelezettségeit, valamint a távollevők között kötött szerződés felelősségteljes megkötése szempontjából fontos tényekről és tényezőkről. Ha a vizsgálat alapján a kereskedő megalapozottnak látja, hogy megtagadja a szerződés megkötését, akkor indoklással alátámasztott joga van visszautasítani egy megrendelést vagy kérelmet, vagy annak végrehajtását különleges feltételekhez kötni.
 5. A kereskedő legkésőbb a termék, szolgáltatás vagy digitális tartalom átadásakor írásban vagy oly módon küldi meg a fogyasztónak a következő információkat, hogy a fogyasztó azokat hozzáférhető, tartós adathordozón tárolhassa:
 • a kereskedő székhelyének címe, ahol a fogyasztó panaszt nyújthat be;
 • azok a feltételek, amelyek mellett a fogyasztó élhet az elállási jogával, illetve ennek módja, vagy az elállási jogból való kizárásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat;
 • a garanciákra és az érvényben lévő értékesítés utáni szolgáltatásokra vonatkozó információk;
 • az ár, ide értve a termékre, szolgáltatásra vagy digitális tartalomra vonatkozó valamennyi adót; a szállítás költségei, amennyiben alkalmazható, valamint a fizetés, a szállítás vagy a távollevők között kötött szerződés végrehajtásának módja;
 • a szerződés felmondásának feltételei, ha a szerződés időtartama meghaladja az egy évet vagy határozatlan idejű;
 • ha a fogyasztó elállási joggal rendelkezik, az elállási jog érvényesítéséhez szükséges mintanyomtatvány.
 1. Meghosszabbított időtartamú szerződés esetén az előző bekezdésben foglalt kikötések csak az első szállításra vonatkoznak.

6. cikk – Elállási jog

A termékek kézbesítésekor

 1. Termékek vásárlásakor a fogyasztónak legalább 14 napig joga van indoklás nélkül felbontani a szerződést. A kereskedő kérheti a felbontás okán a fogyasztótól, de a fogyasztó nem köteles indoklást adni.
 2. Az 1. bekezdésben meghatározott időtartam a termék fogyasztóhoz vagy a fogyasztó által kijelölt harmadik félhez – aki nem a szállító fél – történő beérkezését követő napon kezdődik, vagy:
 • ha a fogyasztó több terméket rendelt: azon a napon, amelyen a fogyasztó vagy egy,
 • a fogyasztó által megjelölt harmadik fél átvette az utolsó terméket. A kereskedő több, eltérő szállítási határidővel rendelkező termékre vonatkozóan is visszautasíthat egy megrendelést, feltéve, hogy erről egyértelműen tájékoztatta a fogyasztót a megrendelési folyamat előtt.
 • ha a termék szállítása különböző kézbesítésekből vagy részekből áll: az a nap, amelyen a fogyasztó vagy a fogyasztó által kijelölt harmadik fél megkapta az utolsó kézbesítést vagy az utolsó részt;
 • egy adott időszak alatt a termékek rendszeres szállítására vonatkozó szerződések esetében: az a nap, amelyen a fogyasztó vagy a fogyasztó által kijelölt harmadik fél megkapta az utolsó terméket.

Nem anyagi hordozó formájában nyújtott szolgáltatások és digitális tartalom nyújtásakor:

 1. A fogyasztónak legalább tizennégy napig joga van indoklás nélkül felbontani a szerződést olyan digitális tartalom szolgáltatására vonatkozóan, amelyet nem anyagi hordozón szolgáltatnak. A kereskedő kérheti a felbontás okán a fogyasztótól, de a fogyasztó nem köteles indoklást adni.
 2. A 3. bekezdésben meghatározott időtartam a szerződés megkötését követő napon kezdődik.

Meghosszabbított elállási időszak olyan termékek, szolgáltatások és digitális tartalom esetében, amelyeket nem anyagi hordozón biztosítanak, amennyiben a fogyasztót nem tájékoztatták az elállási jogról:

 1. Ha a kereskedő nem tájékoztatta a fogyasztót az elállási jogról, vagy ha a formanyomtatvány-mintát nem bocsátotta a rendelkezésére, az elállási időszak az e cikk előző bekezdései alapján eredetileg meghatározott elállási időszak végét követő tizenkét hónap elteltével jár le.
 2. Ha a kereskedő az eredeti elállási időszak kezdőnapjától számított tizenkét hónapon belül tájékoztatta a fogyasztót az előző bekezdésben említett információkról, az elállási időszak az attól a naptól számított tizennégy nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó az információt megkapta.

7. cikk – A fogyasztók kötelezettségei az elállási időszak alatt

 1. Az elállási időszak alatt a fogyasztó vigyáz a termékre és annak csomagolására. A terméket csak annyira csomagolhatja ki vagy használhatja, amennyiben az a termék jellegének, jellemzőinek és hatékonyságának értékeléséhez szükséges. A kiindulási pont itt az, hogy a fogyasztó csak úgy kezelheti és vizsgálhatja meg a terméket, ahogyan azt az áruházban megengedné.
 2. A fogyasztó csak abban az esetben felelős a termék értékvesztéséért, ha ez annak a következménye, hogy a terméket az 1. bekezdésben megengedettől eltérő módon kezelték .
 3. A fogyasztó nem felelős a termék értékvesztéséért, ha a kereskedő a szerződés megkötése előtt nem bocsátotta rendelkezésére az elállási jogra vonatkozó, jogszabályban előírt összes információt.

8. cikk – Elállási jogukat gyakorló fogyasztók és az ezzel járó költségek

 1. Ha a fogyasztó az elállási jogát kívánja gyakorolni, ezt az elállási határidőn belül köteles bejelenteni a kereskedőnek az elállási jog formanyomtatvány-mintáját kitöltve vagy más egyértelmű módon.
 2. Mielőbb, de legkésőbb az 1. bekezdésben ismertetett jelentéstétel napjától számított 14 napon belül a fogyasztónak vissza kell küldenie vagy át kell adnia a terméket a kereskedőnek (annak képviselőjének). Erre nincs szükség, ha a kereskedő felajánlotta, hogy maga veszi át a terméket. Ha a fogyasztó az elállási időszak lejárta előtt visszaküldi a terméket, ezzel mindenképpen betartotta az áru visszaküldésére vonatkozó határidőt.
 3. A fogyasztónak az összes vonatkozó tartozékkal együtt, ha ez észszerűen lehetséges, az eredeti állapotban és csomagolásban, valamint a kereskedő által adott észszerű és egyértelmű utasításoknak megfelelően kell visszajuttatnia a terméket.
 4. Az elállási jog helyes és időben történő gyakorlásának kockázata, illetve bizonyítási terhe a fogyasztót terheli.
 5. A termék visszaküldésének közvetlen költségeit a fogyasztó viseli. Ha a kereskedő nem nyilatkozott arról, hogy ezek a költségek a fogyasztót terhelik, vagy ha a kereskedő jelzi, hogy hajlandó maga viselni ezeket a költségeket, akkor a fogyasztó nem köteles viselni az áruk visszaküldésének költségeit.
 6. Ha a fogyasztó az elállási jogát azt követően gyakorolja, hogy először kifejezetten kérte, hogy az elállási időszak alatt a nyújtott szolgáltatást vagy az értékesítésre nem előkészített gáz, víz vagy villamos energia szállítását korlátozott mennyiségben vagy adott mennyiségben valósítsák meg, a fogyasztó a szerződésnek a kereskedő által az elállás időpontjában teljesített hányadának megfelelő pénzösszeggel tartozik a kereskedőnek, amely a szerződés teljes körű teljesítéséhez képest kerül kiszámításra.
 7. A fogyasztó abban az esetben nem viseli a szolgáltatások nyújtásának, illetve a nem értékesítésre előkészített víz, gáz vagy villamos energia – korlátozott mennyiségben történő – szolgáltatásának, illetve a központi fűtés szolgáltatásának költségeit, ha:
 • a kereskedő nem bocsátotta a fogyasztó rendelkezésére a törvényben meghatározott, kötelező információt az elállási jogról és az elállás esetén fizetendő költségekről, illetve az elállási jogra vonatkozó formanyomtatvány-mintát, vagy:
 • a fogyasztó az elállási időszak alatt nem tett fel egyértelmű kérdéseket a szolgáltatás végrehajtásának megkezdéséről, illetve a gáz, víz, villamos energia vagy városi központi fűtés nyújtásáról.
 1. A fogyasztó abban az esetben nem viseli a nem anyagi adathordozón szolgáltatott digitális tartalom teljes vagy részleges szolgáltatásának költségeit, ha:
 • a szállítást megelőzően nem adta kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az elállási időszak vége előtt megkezdje a szerződés teljesítését;
 • nem vette tudomásul, hogy az engedély megadásakor elveszti elállási jogát; vagy
 • a kereskedő elmulasztotta megerősíteni a fogyasztó ezen állítását.
 1. Ha a fogyasztó él az elállási jogával, minden kiegészítő megállapodás jogilag megszűnik.

9. cikk – A kereskedők kötelezettségei elállás esetén

 1. Ha a kereskedő lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy elállását elektronikus úton bejelentse, akkor az ilyen úton küldött nyilatkozat kézhezvételét követően azonnali átvételi elismervényt küld.
 2. A kereskedő haladéktalanul, de legkésőbb az elállás bejelentésének napjától számított 14 napon belül megtéríti a fogyasztónak az összes kifizetett összeget, beleértve a kereskedő által a visszaküldött termékért felszámított szállítási költségeket. Azokat az eseteket kivéve, amikor a kereskedő felajánlotta, hogy maga veszi fel a terméket, a kereskedő elhalaszthatja a visszatérítést addig, amíg meg nem kapja a terméket, vagy amíg a fogyasztó be nem bizonyítja, hogy visszaküldte a terméket, attól függően, hogy melyik következik be korábban.
 3. A visszatérítéshez a kereskedő ugyanazt a fizetési módot használja, mint amelyet a fogyasztó eredetileg használt, kivéve, ha a fogyasztó beleegyezik egy másik fizetési módba. A visszatérítés a fogyasztó számára ingyenes.
 4. Ha a fogyasztó a legolcsóbb szabványos szállítás helyett egy drágább szállítási módot választ, a kereskedőnek nem kell visszatérítenie a drágább módszer többletköltségeit.

10. cikk – Az elállási jog kizárása

A kereskedő a következő termékek és szolgáltatások esetében zárhatja ki az elállási jogot, de csak akkor, ha ezt az ajánlat megtételekor, vagy legalább a szerződés megkötése előtt kellő időben egyértelműen jelezte:

 1. Olyan termékek vagy szolgáltatások, amelyek ára úgy ingadozik a pénzügyi piacon, hogy arra a kereskedőnek nincs befolyása, és ezek az ingadozások az elállási időszakon belül bekövetkezhetnek;
 2. Nyilvános árverés során megkötött szerződések. A nyilvános árverés olyan értékesítési módszer, amelynek keretében a kereskedő az árverező irányítása alatt termékeket, digitális tartalmat és/vagy szolgáltatásokat kínál egy árverés keretében, és amelynek során a sikeres vevő köteles megvásárolni a termékeket, digitális tartalmat és/vagy szolgáltatásokat;
 3. Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések, a szolgáltatás teljes körű teljesítése után, de csak abban az esetben, ha:
 • a megvalósítás a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével kezdődött; és
 • amint a kereskedő teljes mértékben teljesítette a szerződést, a fogyasztó nyilatkozott arról, hogy elvesztette a szerződéstől való elállási jogát;
 1. A BW 7:500 cikkében említett szervezett utazások, szervezett utazási formák és szervezett utak, valamint személyszállítási szerződések;
 2. A szálláshoz való hozzáférést biztosító szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések, amennyiben a szerződés már meghatároz egy bizonyos időpontot vagy végrehajtási időszakot, és ez nem a szálláshely-szolgáltatásra, áruszállításra, autókölcsönzésre és vendéglátásra irányul;
 3. Szabadidős tevékenységekre vonatkozó szerződések, ha a szerződés már meghatároz egy bizonyos időpontot vagy végrehajtási időszakot;
 4. A fogyasztó által megadott jellemzők szerint gyártott termékek, amelyeket nem előre gyártottak, és amelyeket a fogyasztó választása vagy döntése alapján készítettek, vagy amelyeket egyértelműen egy meghatározott személynek szántak;
 5. Romlandó vagy korlátozott eltarthatósági idejű termékek;
 6. Olyan lezárt termékek, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem visszatéríthetőek, és amelyek plombáját a szállítást követően feltörték;
 7. Olyan termékek, amelyeket jellegüknél fogva nem visszaállítható módon elegyítettek más termékekkel;
 8. Alkoholtartalmú italok, amelyek árában a szerződés megkötésekor megállapodtak, de amelyek kiszállítására csak 30 nap elteltével kerülhetett sor, és amelyek tényleges értéke oly módon függ a piaci ingadozásoktól, hogy arra a kereskedőnek nincs befolyása;
 9. Lezárt hang-/videofelvételek és számítógépes eszközök, amelyek plombáját a szállítás után feltörték;
 10. Digitális tartalom továbbítása nem anyagi hordozón, de csak abban az esetben, ha:
 • a szállítás a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével kezdődött, és
 • a fogyasztó kijelentette, hogy ez az elállási jogának elvesztésével jár.

11. cikk – Az ár

 1. Az ajánlatban megjelölt érvényességi idő alatt a felkínált termékek és/vagy szolgáltatások ára nem emelkedik, kivéve a HÉA-tarifák miatti árváltozásokat.
 2. Az előző bekezdéssel ellentétben a kereskedő változó áron kínálhat termékeket vagy szolgáltatásokat, amennyiben ezek az árak a pénzügyi piac olyan jellegű ingadozásainak vannak kitéve, amelyekre a kereskedőnek nincs befolyása. Az ajánlatnak utalnia kell az ingadozásokkal való összefüggésre és arra, hogy az említett árak ajánlott árak.
 3. A szerződés megkötését követő 3 hónapon belüli áremelés csak akkor megengedett, ha az jogszabályi előírás vagy kikötés eredménye.
 4. Több mint 3 hónappal a szerződés megkötése után az áremelés csak akkor megengedett, ha a kereskedő ezt kikötötte, és:
 • jogszabályi előírások vagy kikötések eredménye; vagy
 • a fogyasztó az áremelés hatálybalépésének napján jogosult a szerződést felmondani.
 1. A termékek vagy szolgáltatások ajánlataiban feltüntetett árak tartalmazzák a HÉA-t.

12. cikk – Szerződésteljesítés és külön garancia

 1. A kereskedő garantálja, hogy a termékek és/vagy szolgáltatások megfelelnek a szerződésnek, az ajánlatban szereplő előírásoknak, a megbízhatóság és/vagy üzemképesség észszerű követelményeinek, valamint a szerződés megkötésének napján hatályos jogszabályi előírásoknak és/vagy kormányzati előírásoknak. Megegyezés esetén a kereskedő azt is garantálja, hogy a termék a megnevezettől eltérő rendeltetésre is alkalmas.
 2. A kereskedő, gyártó vagy importőr által felajánlott külön garanciamegállapodás soha nem érintheti azokat a törvényes jogokat és követeléseket, amelyeket a fogyasztó a szerződés alapján abban az esetben érvényesíthet a kereskedővel szemben, ha a kereskedő nem teljesíti a szerződésben rá háruló részt.
 3. Kiegészítő garanciának minősül minden olyan kötelezettségvállalás a kereskedő, annak szállítója, importőre vagy gyártója részéről, amely a jogszabályban előírtakon felüli fogyasztói jogokat vagy igényeket biztosít arra az esetre, ha nem teljesíti a szerződésben rá háruló részt.

13. cikk – Szállítás és végrehajtás

 1. A kereskedő a lehető legnagyobb gondossággal fogadja és hajtja végre a termékekre vonatkozó megrendeléseket, és méri fel a szolgáltatásnyújtás iránti kérelmeket.
 2. A teljesítés helyének azt a címet kell tekinteni, amelyet a fogyasztó a vállalat számára megad.
 3. Figyelembe véve a jelen Általános szerződési feltételek 4. cikkében foglaltakat, a vállalat hatékony gyorsasággal, de legkésőbb 30 napon belül végrehajtja az elfogadott megrendeléseket, kivéve, ha ettől eltérő szállítási határidőben állapodtak meg. Ha a kiszállítás késik, vagy ha a kiszállítás nem, vagy csak részben valósítható meg, erről a fogyasztót legkésőbb a megrendelést követő 30 napon belül tájékoztatjuk. Ebben az esetben a fogyasztónak joga van díjmentesen felbontani a szerződést, és joga van az esetleges kártérítéshez.
 4. Az előző bekezdés szerinti megszűnést követően a kereskedő azonnal visszatéríti a fogyasztónak az általa kifizetett összeget.
 5. A terméket ért kár és/vagy a termékek elvesztésének kockázata a kereskedőt terheli a fogyasztóhoz vagy a fogyasztó által korábban kijelölt és a kereskedőnek bejelentett képviselőhöz történő szállítás időpontjáig, kivéve, ha erről kifejezetten másként állapodtak meg.

14. cikk – Meghosszabbított időtartamú ügyletek: időtartam, megszűnés és meghosszabbítás

Felmondás

 1. A fogyasztónak bármikor jogában áll felmondani a termékek vagy szolgáltatások rendszeres szolgáltatására kötött határozatlan idejű szerződést (ide értve a villamos energiát is), a megállapodás szerinti felmondási szabályok és az egy hónapot meg nem haladó felmondási idő betartásával.
 2. A fogyasztónak a határozott időtartam végén mindenkor jogában áll felmondani a termékek vagy szolgáltatások rendszeres szolgáltatására kötött határozott idejű szerződést (ide értve a villamos energiát is), a megállapodás szerinti felmondási szabályokat is figyelembe véve, és legfeljebb egy hónapos felmondási idővel.
 3. Az első két bekezdésben leírt szerződések tekintetében a fogyasztó az alábbiakat teheti:
 • azokat bármikor megszüntetheti, nem korlátozódva egy adott időpontban vagy egy meghatározott időszak alatt történő felmondásra;
 • azokat a megkötésükkel azonos módon megszüntetik;
 • azokat mindig a kereskedő számára előírt felmondási idővel szüntetik meg.

Meghosszabbítás

 1. A rendszeres termékértékesítésre (beleértve a villamos energiát is) vagy szolgáltatásnyújtásra kötött határozott idejű szerződés automatikusan nem hosszabbítható meg és nem újítható meg egy határozott időtartamra.
 2. Az előző bekezdésben foglaltaktól eltérően a napilapok vagy hetilapok, illetve folyóiratok rendszeres szolgáltatására kötött határozott idejű szerződés automatikusan meghosszabbítható három hónapot meg nem haladó határozott időtartamra, ha a fogyasztónak jogában áll a meghosszabbítás lejárta előtt egy hónapot meg nem haladó felmondási idővel felmondani ezt a meghosszabbított szerződést.
 3. A rendszeres termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra kötött határozott idejű szerződés csak akkor hosszabbítható meg automatikusan határozatlan időre, ha a fogyasztónak jogában áll bármikor felmondani a szerződést egy hónapot meg nem haladó felmondási idővel, illetve napilapok vagy hetilapok rendszeres küldésére vonatkozó szerződés esetén három hónapot meg nem haladó időtartammal.
 4. A napi- vagy hetilapok és magazinok (próbaelőfizetések vagy bevezető előfizetések) rendszeres, bevezetés keretében történő szállítására vonatkozó határozott idejű szerződés nem kerül automatikusan meghosszabbításra, és automatikusan megszűnik a próbaidőszak vagy bevezető időszak végén.

Időtartam

 1. Ha a szerződés határozott időtartama meghaladja az egy évet, akkor egy év elteltével a fogyasztónak bármikor jogában áll felmondani azt egy hónapot meg nem haladó felmondási idővel, kivéve, ha az észszerűség és méltányosság azt diktálja, hogy a szerződés idő előtti felmondása elfogadhatatlan lenne.

15. cikk – Kifizetés

 1. Amennyiben a szerződésben vagy a kiegészítő feltételekben más időpont nem szerepel, a fogyasztó által fizetendő összegeket az elállási időszak kezdetétől számított 14 napon belül, illetve elállási időszak hiányában a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül kell megfizetni. Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén ez a 14 napos időszak az azt követő napon kezdődik, hogy a fogyasztó megkapta a szerződés visszaigazolását.
 2. A termékek fogyasztóknak történő értékesítésekor az általános szerződési feltételek soha nem írhatnak elő 50% -ot meghaladó előleget. Előlegfizetés kikötése esetén a kikötött előleg megfizetése előtt a fogyasztó nem hivatkozhat semmilyen jogra a szóban forgó megrendelés vagy szolgáltatás(ok) végrehajtásával kapcsolatban.
 3. A fogyasztó köteles haladéktalanul jelenteni a kereskedőnek, ha a megadott vagy közölt fizetési adatok pontatlanok.
 4. Ha a fogyasztó nem teljesíti időben fizetési kötelezettségét, azt követően, hogy a kereskedő tájékoztatta a fogyasztót a késedelmes fizetésről, a fogyasztónak 14 nap áll rendelkezésére a fizetési kötelezettség teljesítésére; ha a fizetés nem történik meg ezen a 14 napos határidőn belül, a tartozás után törvényes kamatot kell fizetni, és a kereskedőnek jogában áll észszerű, bíróságon kívüli beszedési költségeket felszámítani. Ezek a beszedési költségek legfeljebb a következők lehetnek: a ki nem fizetett összegek 15%-a 2500 EUR-ig; 10%-a a következő 2500 EUR-ig; 5%-a a következő 5000 EUR-ig, de legalább 40 EUR. A kereskedő eltérhet ezektől az összegektől és százalékoktól olyan irányban, hogy az kedvező legyen a fogyasztó számára.

16. cikk – Panaszkezelési eljárás

 1. A kereskedő gondoskodik egy megfelelő nyilvánosságot kapott panasztételi eljárásról, és a panaszt e panasztételi eljárás szerint kezeli.
 2. Annak a fogyasztónak, aki hiányosságokat fedezett fel a szerződés végrehajtásában, késedelem nélkül, teljes körű, egyértelmű leírással kell panaszt benyújtania a kereskedőhöz.
 3. A kereskedőhöz benyújtott panaszokra a beérkezéstől számított 14 napon belül választ kell adni. Ha egy panasz feldolgozása várhatóan hosszabb időt vesz igénybe, a kereskedőnek 14 napon belül válaszolnia kell, megerősítve a beérkezést és jelezve, hogy a fogyasztó mikor várhat részletesebb választ.
 4. A termékkel, szolgáltatással vagy a kereskedői szolgáltatással kapcsolatos panaszt a Thuiswinkel.org weboldalának fogyasztói oldalán, a www.thuiswinkel.org címen elérhető panaszbejelentő űrlapon is be lehet nyújtani.

A panaszt ezután megküldik mind az érintett kereskedőnek, mind a Thuiswinkel.org oldalnak.

 1. Az a panasz, amely észszerű időn belül vagy a benyújtását követő három hónapon belül közös konzultáció keretében nem oldható meg, a vitarendezési rendszer hatálya alá tartozó jogvitává válik.

17. cikk – Viták

 1. Az ezen általános szerződési feltételek által lefedett, a kereskedő és a fogyasztó között létrejött szerződésekre kizárólagk a holland jog vonatkozik.
 2. A fogyasztó és a kereskedő közötti, a kereskedő által szállítandó termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó szerződések megkötésével vagy gyakorlásával kapcsolatos vitákat a Thuiswinkel Vitarendező Bizottsága elé lehet terjeszteni (P.O. Box 90600, 2509 LP,  Hága (www.sgc.nl)), akár a fogyasztó, akár a kereskedő által, az alábbiakban meghatározottak megfelelő betartásával.
 3. A Vitarendező Bizottság csak abban az esetben foglalkozik egy vitával, ha a fogyasztó előbb késedelem nélkül benyújtotta panaszát a kereskedőnek.
 4. A vitát legkésőbb a vita felmerülésétől számított három hónapon belül, írásban kell a Vitarendező Bizottság elé terjeszteni.
 5. Ha a fogyasztó a jogvitát a jogvitákkal foglalkozó bizottság elé kívánja terjeszteni, a kereskedőnek alá kell vetnie magát ennek a választásnak. Ha a kereskedő úgy kívánja, a fogyasztónak a kereskedő írásbeli kérésére jeleznie kell, hogy szerződésben áll-e, vagy inkább azt szeretné, ha a vitával az illetékes bíróság foglalkozna. Ha a fogyasztó öt héten belül nem jelzi vissza a választását a kereskedőnek, a kereskedőnek jogában áll a jogvitát az illetékes bíróság elé terjeszteni.
 6. A Vitarendező Bizottság határozataira a Vitarendező Bizottság szabályzatában meghatározott feltételek vonatkoznak. A Vitarendező Bizottság határozatai kötelező erejű tanácsadásnak minősülnek.
 7. A Vitarendező Bizottság nem foglalkozik a vitával – vagy megszünteti a beavatkozást –, ha a kereskedő esetében felfüggesztették a kifizetéseket, illetve ha csődbe ment vagy ténylegesen megszüntette az üzleti tevékenységét, mielőtt a bizottság foglalkozott volna a vitával egy ülés során, és jogerős döntést hozott volna.
 8. Ha a Thuiswinkel Vitarendező Bizottság mellett van egy másik elismert illetékes vitarendező bizottság vagy egy olyan bizottság, amely kapcsolatban áll a Fogyasztói Ügyekért felelős Vitarendező Bizottság Alapítványával (SGC) vagy a Panaszintézet Pénzügyi Szolgáltatásaival (Kifid), a Thuiswinkel Vitarendező Bizottság lehetőleg hatáskörrel rendelkezik az elsősorban az értékesítési módszerrel vagy a távolsági szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos vitákra vonatkozóan. Minden más vita esetén ez lesz a másik vitabizottság, amelyet az SGC elismer, vagy amely kapcsolatban áll a Kifiddel.

18. cikk – Fióktelepi garancia

 1. A Thuiswinkel.org garantálja tagjai számára a Thuiswinkel Vitarendező Bizottság által rájuk rótt kötelező erejű tanácsokkal kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítését, kivéve, ha a tag úgy dönt, hogy a kötelező erejű tanácsot a tanács keltétől számított két hónapon belül vizsgálat céljából törvényszék elé terjeszti. Bírósági ellenőrzés esetén a garancia felfüggesztése megszűnik, és a garancia a bírósági határozat jogerőssé válásával újra hatályba lép, amennyiben a bíróság a kötelező érvényű felvilágosítást kötelező erejűnek nyilvánította. Kötelező erejű tanácsonként legfeljebb 10 000 EUR összeg erejéig a Thuiswinkel.org kifizeti ezt az összeget a fogyasztónak. Ha a kötelező erejű tanács 10 000 EUR-nál magasabb összegre vonatkozik, 10 000 EUR kerül kifizetésre. Amennyiben az összeg meghaladja a 10 000 EUR-t, a Thuiswinkel.org köteles észszerű és megfelelő erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy a tagot rávegye a kötelező érvényű tanács teljesítésére.
 2. E garancia alkalmazása érdekében a fogyasztónak írásos fellebbezést kell benyújtania a Thuiswinkel.org-hoz, és a kereskedővel szembeni követelését a Thuiswinkel.org-ra kell átruháznia. Amennyiben a kereskedővel szembeni követelés meghaladja a 10 000 EUR összeget, a fogyasztónak felajánlják a lehetőséget, hogy a 10 000 EUR összeget meghaladó követelését a kereskedővel szemben a Thuiswinkel.org-ra ruházza át, amely esetben e szervezet a követelés megfizetését saját jogcímén és saját költségére folytatja a bíróságon. 

19. cikk – Kiegészítő vagy eltérő rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételektől eltérő vagy további kikötések nem lehetnek hátrányosak a fogyasztóra nézve, és azokat írásban vagy olyan módon kell rögzíteni, hogy a fogyasztók azokat könnyen hozzáférhető módon, tartós adathordozón tárolhassák.

20. cikk – A Thuiswinkel.org általános szerződési feltételeinek módosítása

 1. Ezeket az általános szerződési feltételeket a Thuiswinkel.org csak a Fogyasztói Egyesülettel folytatott konzultációt követően módosítja.
 2. E feltételek módosításai csak a megfelelő módon történő közzétételüket követően lépnek hatályba, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben az ajánlat érvényességi ideje alatt módosításokat kell alkalmazni, a fogyasztó számára legkedvezőbb kikötés az irányadó.

 

Thuiswinkel.org

P.O. Box 7001, 6710 CB EDE, Hollandia.

 

A jogok csak ezen Általános szerződési feltételek holland nyelvű változata alapján származtathatók.

 

 

 

 

 

I. függelék: Elállási jog formanyomtatvány-mintája

 

Elállási jog formanyomtatvány-mintája

 

(ezt az űrlapot csak akkor kell kitölteni és visszaküldeni, ha ön eláll a szerződéstől)

 

-               Címzett: Vida XL B.V.

Mary Kingsleystraat 1

5928 SK Venlo, Limburg

Hollandia

webservice@vidaxl.hu

 

-               Ezúton tájékoztatom, hogy

A következő termékek értékesítése vonatkozó szerződésünkre tekintettel: [a termék leírása}*

A következő digitális tartalom szolgáltatása: [a digitális tartalom leírása]*

A következő szolgáltatás nyújtása: [a szolgáltatás leírása]*

 

Elállási jogomat gyakorlom.

 

-               Megrendelés dátuma*/átvétel időpontja* [szolgáltatás megrendelésének vagy áru átvételének dátuma]

-               [Fogyasztó(k) neve]

-               [Fogyasztó(k) címe]

-               [Fogyasztó(k) aláírása] (csak abban az esetben, ha a nyomtatványt papíralapon nyújtják be)

 

* Szükség szerint törölje vagy adja meg a kiegészítő információkat.

 

 

Üzleti ügyfelekre vonatkozó feltételek

Utolsó frissítés: 2023-12-08

Tartalom:

1. cikk – Fogalommeghatározások

2. cikk - A vállalkozó személye

3. cikk - Alkalmazhatóság

4. cikk - Az ajánlat

5. cikk - A szerződés

6. cikk - Árazás

7. cikk - A szerződés teljesítése és kiegészítő garancia

8. cikk - Szállítás és végrehajtás

9. cikk - Kiterjesztett ügyletek: időtartam, megszüntetés és meghosszabbítás

10. cikk - Fizetés

11. cikk - A tulajdonjog fenntartása

12. cikk - Felelősség

13. cikk - Panasztételi eljárás

14. cikk - Viták

1. cikk – Fogalommeghatározások

A jelen szerződési feltételek között a következő kifejezéseket és fogalommeghatározásokat fogjuk használni:

1. Nap: naptári nap;

2. Digitális tartalom: digitális formában előállított vagy átadott adat;

3. Hosszú távú szerződés: olyan szerződés, amely termékek, szolgáltatások és/vagy digitális tartalom rendszeres szállítását írja elő egy meghatározott időszakban;

4. Tartós adathordozó: bármilyen eszköz - beleértve az e-mailt is -, amely lehetővé teszi az ügyfél vagy vállalkozó számára, hogy a személyesen neki címzett információkat olyan módon tárolja, amely lehetővé teszi a jövőbeni tanácskozást vagy felhasználást egy olyan időszakban, amely megfelel az információ céljának, és lehetővé teszi a tárolt információk változatlan reprodukálását;

5. Ügyfél: az a természetes vagy jogi személy, aki szakemberként és/vagy egy vállalat érdekében jár el;

6. Vállalkozó: az a természetes vagy jogi személy, aki távolból nyújt termékeket, digitális tartalmat (digitális tartalomhoz való hozzáférést) és/vagy szolgáltatásokat az ügyfelek számára;

7. Távszerződés: olyan szerződés, amelyet a vállalkozó és az ügyfél között kötnek meg a távértékesítés, digitális tartalom és/vagy szolgáltatások szervezett értékesítési rendszerének keretében, és amelynek során a szerződés megkötéséig kizárólagos vagy részleges egy vagy több távoli kommunikációs technikát alkalmaznak;

8. Írásbeli: ezekben a szerződési feltételekben az „Írásbeli” rész magába foglalja az e-mailen és faxon keresztül történő kommunikációt, ha a feladó személye és az e-mail integritása kellően biztos;

9. Távoli kommunikáció technikája: egy olyan eszköz, amely felhasználható a szerződés megkötésére anélkül, hogy az ügyfélnek és a vállalkozónak ugyanabban az időben és térben találkoznia kellene;

10. Weboldal: a vállalkozó webáruháza, ahol olyan termékeket és szolgáltatásokat kínál, amelyeket az ügyfelek megvásárolhatnak;

11. Platform : az a külső környezet, amelyen a vállalkozók olyan termékeket és szolgáltatásokat kínálnak, amelyeket az ügyfelek megvásárolhatnak.

2. cikk - A vállalkozó személye

A vidaXL Europe B.V. zártkörűen működő részvénytársaság, székhelye: Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, Hollandia. Hollandiában a NL820055220B01 adószám alatt működik, a Kereskedelmi Kamara 09188362 szám alatt.

3. cikk - Alkalmazhatóság

1. Ezek a feltételek a vállalkozó minden ajánlatára, valamint a vállalkozó és az ügyfél közötti távértékesítési szerződésre vonatkoznak.

2. Ha az ügyfél olyan rendelkezéseket vagy feltételeket foglal bele, amelyek eltérnek az általános szerződési feltételektől, vagy amelyek nem jelennek meg a megbízatásukban, akkor a rendelkezéseket vagy feltételeket csak abban az esetben érvényesek a vállalkozóra, ha azokat kifejezetten írásban el nem fogadják.

3. A jelen szerződési feltételek szövegét a távszerződés megkötése előtt hozzáférhetővé teszik az ügyfél számára. Ha ez ésszerűen nem lehetséges, a vállalkozó a távszerződés megkötése előtt közli, hogy a feltételekkel miként lehet a vállalkozóval tanácskozni, és hogy a lehető leghamarabb, ingyen, az ügyfél kérésére elküldhetők.

4. Ha a távszerződést elektronikus úton kötik meg, előfordulhat, hogy az előző bekezdéstől eltérően és a távszerződés megkötése előtt, a jelen szerződési feltételek szövege elektronikus úton elérhetővé tehető az ügyfél számára oly módon, hogy az ügyfél egyszerűen tárolhatja tartós adathordozón. Ha ez ésszerűen nem lehetséges, akkor a távszerződés megkötése előtt ki kell emelni, hogy a szerződési feltételeket hol lehet elektronikus úton megismerni, és hogy azokat elektronikusan vagy más módon, az ügyfél kérésére, díjmentesen elküldik-e.

5. Ha és amennyiben ezen általános szerződési feltételek egyik rendelkezése semmis, hatálytalan vagy nem teljesíthető, a vonatkozó rendelkezést a törvényileg megengedett rendelkezés útján kell értelmezni, amely tartalmában a legközelebb áll a felek szándékához, amint az a semmis, hatálytalan vagy nem teljesíthető rendelkezésből kitűnik, míg a fennmaradó rendelkezések maradéktalanul hatályban maradnak.

6. Ha ezen feltételek mellett egy olyan külső platform speciális feltételei is érvényesek, amelyen a vállalkozó termékeket és szolgáltatásokat kínál, akkor az ügyfél ellentmondásos feltételek esetén mindig hivatkozhat az alkalmazandó feltételre, amely számukra kedvező, de csak akkor, ha az Általános Szerződési Feltételektől való eltérés ki van zárva.

7. Az Üzleti Ügyfelek nem férhetnek hozzá az Árverésekhez azokban a régiókban, ahol ezeket a szolgáltatásokat kínálják.

4. cikk - Az ajánlat

1. Ha egy ajánlat korlátozott időtartamú vagy feltételekhez kötött, ez az ajánlatban egyértelműen fel lesz tüntetve.

2. Az ajánlat tartalmazza a kínált termékek, digitális tartalom és/vagy szolgáltatások teljes és részletes leírását.

3. A weboldal tartalma, valamint ajánlata a legnagyobb gondossággal készült. A vállalkozó azonban nem tudja garantálni, hogy a weboldalon található minden információ mindig helyes és teljes. Emiatt a weboldalon és a vállalkozó egyéb anyagaiban szereplő összes ár, ajánlat és egyéb információ nyilvánvaló programozási és gépelési hibáknak van kitéve.

5. cikk - A szerződés

1. A szerződés akkor lép hatályba, amikor az ügyfél elfogadja az ajánlatot és megfelel a vonatkozó feltételeknek.

2. Ha az ügyfél elektronikus úton elfogadta az ajánlatot, a vállalkozó elektronikus úton haladéktalanul megerősíti az ajánlat elfogadásának kézhezvételét. Ha az ajánlat elfogadásának átvételét a vállalkozó nem erősítette meg, az ügyfél felmondhatja a szerződést.

3. Miután az ügyfél elfogadta az ajánlatot, a vállalkozó fenntartja a jogot, hogy az ajánlatot az elfogadástól számított 3 munkanapon belül törölje. Az ilyen lemondásokról a vállalkozó haladéktalanul értesíti az ügyfelet.

4. Ha a szerződést elektronikus úton kötik meg, a vállalkozó megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesz az adatok elektronikus továbbításának biztosítása érdekében, és biztosítja a biztonságos webes környezetet. Ha az ügyfél elektronikusan tud fizetni, a vállalkozó ennek érdekében betartja a megfelelő biztonsági intézkedéseket.

5. Ha a szerződés elfogadását követően kiderül, hogy az ügyfél hibás adatokat adott meg, a vállalkozónak csak a helyes adatok kézhezvétele után van joga kötelezettségeit teljesíteni.

6. A vállalkozó a törvényi rendelkezések keretein belül megvizsgálhatja, hogy az ügyfél teljesíteni tudja-e fizetési kötelezettségeit, valamint megvizsgálhat minden olyan tényt és tényezőt, amely fontos a távollevők közötti szerződés felelősségteljes megkötése szempontjából. Ha e vizsgálat alapján a vállalkozónak megalapozott oka van arra, hogy ne kössön szerződést, jogosult egy rendelést vagy kérelmet elutasítani, indokolással, vagy különleges feltételeket fűzve a megvalósításhoz. Ha a vállalkozó a vizsgálat alapján elutasítja a kérelmet, vagy külön feltételeket fűz hozzá, akkor erről az ügyfél legkésőbb a szerződés megkötésétől számított 3 napon belül tájékoztatva lesz.

6. cikk - Árazás

1. A weboldalon és a vállalkozó egyéb anyagaiban említett árak tartalmazzák az áfát (eltérő rendelkezés hiányában), és amennyiben a weboldalon nem szerepel más megjegyzés, az egyéb alkalmazandó díjakat is tartalmazzák.

2. Az előző bekezdéstől eltérően a vállalkozó változó árakon kínálhat olyan termékeket vagy szolgáltatásokat, amelyek árai a pénzügyi piac ingadozásaihoz kapcsolódnak, amelyekre a vállalkozónak nincs befolyása. Az ingadozások és a tény, hogy a feltüntetett árak irányárak, az ajánlatban fel lesznek tüntetve.

3. A vállalkozó a szerződés megkötésétől számított 2 héten belül megváltoztathatja az árakat. Azok az ügyfelek, akik nem értenek egyet a változtatással, jogosultak felmondani a szerződést anélkül, hogy a vállalkozó díjat számítana fel.

4. A további díjakat, mint például a szállítási- és a fizetési díjakat, meg lesznek említve a weboldalon, és meg lesznek jelenítve legalább a rendelés folyamán.

7. cikk - A szerződés teljesítése és kiegészítő garancia

1. A vállalkozó garantálja, hogy a kiszállított termékek és szolgáltatások megfelelnek a szerződésnek, azzal a feltétellel, hogy az elfogadott kisebb eltérések a meghatározott méretek, súlyok, mennyiségek, elszíneződések és enyhe kölcsönös színeltérések stb. tekintetében a vállalkozó részéről nem számítanak hiányosságnak.

2. Az ügyfélnek át kell vizsgálnia a kiszállított árut, és ellenőriznie kell, hogy a kiszállított áru megfelel-e a szerződésben foglalt feltételeknek. Ez az alábbiakat foglalja magába:

- hogy kiszállították-e a megfelelő árut;

- hogy a kiszállított áruk mennyiségben és számban megfelelnek-e a megbeszélteknek;

- hogy a kiszállított áru megfelel-e a normál használatra és/vagy kereskedelmi célokra előírható követelményeknek.

Látható hibák vagy hiányosságok esetén ezeket a vevőnek a kézbesítéstől számított 14 napon belül jelentenie kell a vállalkozónak. Ha nem látható hibákat vagy hiányosságokat talál, az ügyfélnek ezeket legkésőbb 14 napon belül jelentenie kell a vállalkozónak, miután ésszerűen felfedezte ezeket. Ha az ügyfél ezt nem teszi meg, már nem jogosult semmiféle javításra, cserére, kártérítésre és/vagy visszatérítésre e hibák tekintetében.

3. Ha a vállalkozó a panaszt megalapozottnak tartja, az érintett termékeket az ügyféllel folytatott tanácskozást követően megjavítják, kicserélik vagy (részben) megtérítik. A vállalkozó így átirányíthatja az ügyfelet egy gyártóhoz vagy beszállítóhoz.

8. cikk - Szállítás és végrehajtás

1. A jelen szerződési feltételek 3. cikkében foglaltaknak megfelelően a vállalkozó az elfogadott rendeléseket megfelelő gyorsasággal hajtja végre.

2. A vállalkozó jogosult harmadik feleket bevonni, ha arra a szerződés szerinti feladatok ellátása szükséges.

3. A megadott szállítási határidőket ésszerű erőfeszítésként kell értelmezni, és közelítettnek kell tekinteni. A vállalkozó szabadon kiválaszthatja a futárt. Az eladó szándékos vagy tudatos gondatlansága esetét kivéve, a szállítási idő túllépése sosem jogosítja fel az ügyfelet semmiféle kártérítésre.

4. A vállalkozó fenntartja a jogot, hogy az eladott termékeket részenként szállítsa.

5. A termékek károsodásának és/vagy elvesztésének kockázata a vállalkozót terheli az ügyfélnek való átadásig, hacsak a felek kifejezetten másként nem állapodtak meg. Ha az ügyfél beleegyezik a termékek átvételébe, akkor a kockázat átkerül a termékek átadásakor.

6. Ha az ügyfél, vagy az általa kijelölt harmadik fél a megállapodás szerinti időpontban nem tartózkodik a szállítási címen a termékek átvételére, a vállalkozónak joga van a termékeket visszavenni. Az ügyféllel tanácskozva a vállalkozó kiegészítő költségek ellenében felkínálhatja a termékek kiszállítását az ügyfélnek egy másik időpontban és/vagy napon. Ha a kézbesítés lehetetlennek bizonyul, a fizetési kötelezettséget nem törlik, és az esetleges további költségek, beleértve a visszaküldési költségeket is, az ügyfél által fizetendők.

9. cikk - Kiterjesztett ügyletek: időtartam, megszüntetés, és meghosszabbítás

Megszüntetés:

1. Az ügyfél bármikor felmondhat egy határozatlan időre kötött szerződést, amely a termékek, digitális tartalom vagy szolgáltatások rendszeres kézbesítésére vonatkozik az elfogadott felmondási szabályoknak és legfeljebb két hónapos felmondási időnek megfelelően.

2. Az ügyfél mindig felmondhat egy olyan határozott időre kötött szerződést, amely a termékek (ideértve az áramot is), digitális tartalom vagy szolgáltatások rendszeres szállítására vonatkozik a meghatározott időtartam végén, az erre vonatkozó megállapodás és legfeljebb két hónapos felmondási idő betartásával.

3. Az ügyfél írásban felmondhatja a fenti bekezdésekben meghatározott szerződéseket.

Meghosszabbítás:

4. A meghatározott időtartamra kötött szerződés, amely a termékek (ideértve az áramot is), digitális tartalom vagy szolgáltatások rendszeres szállítására szól, automatikusan meghosszabbodik ugyanarra a meghatározott időtartamra.

5. Az említett felmondási idő a vállalkozó részéről való felmondásra is vonatkozik

10. cikk - Fizetés

1. Az ügyfél köteles fizetni a vállalkozónak a rendelés folyamata alatt és a honlapon említett fizetési módok egyikével. A vállalkozó szabadon kínálhat különféle fizetési módokat, amelyek időről időre változhatnak. Amennyiben másként nincs meghatározva, az ügyfél köteles a szállítást követő 14 napon belül fizetni.

2. Ha az ügyfél nem teljesíti időben fizetési kötelezettségét (kötelezettségeit), akkor a törvény alapján azonnal felelősségre vonják, mulasztási értesítés szüksége nélkül. A vállalkozó jogosult a fizetendő összeget törvényes kamatlábbal növelni, valamint a vállalkozó jogosult terhelni az ügyfelet a megfelelő peren kívüli behajtási költségekkel.

11. cikk - A tulajdonjog fenntartása

1. A kiszállított áruk mindaddig a vállalkozó tulajdonában maradnak, amíg az ügyfél teljes egészében ki nem fizeti a fizetendő összeget.

12. cikk - Felelősség

1. Szándéktól vagy súlyos gondatlanságtól függően a vállalkozó teljes felelőssége az ügyféllel szemben a szerződés teljesítésének felróható mulasztása miatt az adott szerződésre előírt összeg (az áfát is beleértve) maximális ellentételezésére korlátozódik. Hosszú távú szerződés esetén az említett felelősség csak annak az összegnek a megtérítésére korlátozódik, amellyel az ügyfél a vállalkozónak tartozott a kárt okozó eseményt megelőző 3 hónapban.

2. A vállalkozó nem felel az ügyféllel szemben közvetett károkért, ideértve, de nem kizárólag, a következményes károkat, nyereségkiesést, elmaradt megtakarításokat, adatvesztést vagy üzleti megszakítás miatti károkat.

3. Az ügyfél kártalanítja a vállalkozót harmadik felekkel szemben támasztott bármely követeléssel szemben, kivéve a vállalkozó vagy a vállalkozó törvényes igazgatójának szándékos vagy tudatos meggondolatlansága esetén.

4. Az előző bekezdések nem vonatkoznak az ügyfél által elszenvedett kárra, amelyet a vállalkozótól vásárolt hibás termék továbbértékesítése okozott, amennyiben az ügyfél vásárlói jogi lépéseket tesznek ellenük.

5. Amennyiben a szerződés teljesítése tartósan lehetetlen, a vállalkozó felelőssége a szerződésből eredő kötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt csak akkor merül fel, ha az ügyfél haladéktalanul, írásban, ésszerű határidővel tájékoztatja a vállalkozót a meghibásodás orvoslására, és a vállalkozó továbbra is késedelmesen teljesíti kötelezettségét ezen időtartam után. A nemteljesítésről szóló értesítésnek a lehető legteljesebb és legrészletesebb leírást kell tartalmaznia a hiányosságról, hogy a vállalkozónak lehetősége legyen megfelelően reagálni.

6. A kártérítéshez való jog feltétele, hogy az ügyfél a lehető leghamarabb, de legkésőbb 14 nappal a kár keletkezésétől, írásban jelezze a vállalkozónak a problémát. Azok a károk miatt, amelyekre nem hívták fel a vállalkozó figyelmét ezen időszak alatt, az ügyfél nem jogosult kártérítésre, hacsak az ügyfél bizonyítani nem tudja, hogy korábban nem jelenthette be a kárt.

7. Vis maior esetén a vállalkozó nem köteles megtéríteni az ügyfélnek okozott kárt.

13. cikk - Panasztételi eljárás

1. A vállalkozó megfelelően közzétett panasztételi eljárással rendelkezik, és a panaszt ennek a panasztételi eljárásnak megfelelően kezeli.

2. A szerződés teljesítésére vonatkozó panaszokat teljes körűen és világosan leírva kell benyújtani a vállalkozónak, ésszerű határidőn belül, miután az ügyfél megállapította a hibákat.

3. A vállalkozónak benyújtott panaszokra a beérkezés napjától számított 14 napon belül lesz válasz adva. Ha egy panasz előreláthatóan hosszabb feldolgozási időt igényel, a vállalkozó 14 napon belül válaszol az átvétel visszaigazolásával, és jelzi, hogy az ügyfél mikor számíthat szélesebb körű válaszra.

14. cikk - Viták

1. A vállalkozó és az ügyfél közötti szerződésekre, amelyekre ezek a feltételek vonatkoznak, kizárólag a holland törvények az irányadók.

2. Bármely, a szerződésből eredő vitát, amelyet nem lehet békés úton rendezni, kizárólag a 's-Hertogenbosch-hoz, az Oost-Brabant-i bírósághoz lehet benyújtani. Ez annak függvényében, hogy a kötelező joghatósági szabályok korlátozzák-e ezt a választást. A vállalkozó és az ügyfél vitáikat kötelező tanácsadási vagy választottbírósági eljárás útján rendezhetik.

 

vidaXL weboldal feltételei

Verzió: 2020-06-01

Tartalom

 1. cikkely - Meghatározás 

 2. cikkely - Alkalmazhatóság 

 3. cikkely – Ügyfél felhasználója 

 4. cikkely – A weboldal használatának feltételei 

 5. cikkely – Rendelések 

 6. cikkely - Árverések 

 7. cikkely - Visszajelzések 

 8. cikkely – Felhasználói fiók és a weboldal funkcionalitásának megszüntetése 

 9. cikkely – Adatvédelem és személyes adat 

 10. cikkely –Szellemi tulajdon és harmadik fél adatai 

 11. cikkely - Felelősség 

 12. cikkely - Egyebek 

1. cikkely - Meghatározás

 • Felhasználói fiók: Az a fiók, melyet a felhasználónak muszáj létrehoznia annak érdekében, hogy rendeléseket tudjon feltenni, árverésekben tudjuk részt venni és visszajelzést tudjon hagyni
 • Harmadik fél aladó(k): A harmadik fél, mely az ügyfeleknek a weboldalon keresztül ajánl fel termékeket
 • Felhasználó: Bármely weboldalt látogató személy
 • Használati feltételek: A vidaXL weboldalának használati feltételei
 • Visszajelzés: Az a visszajelzés, melyet egy vidaXL/harmadik fél weboldalának felhasználója hagyhat.
 • Árverések: Az árverést a vidaXL tartja weboldalán
 • vidaXL: vidaXL Marketplace Europe B.V.  melynek székhelye (5928 SK) Mary Kingsleystraat 1, Venlo-ben található
 • Weboldal: a weboldal, mely aktív a vidaXL.nl-en és bármely más weboldalon, URL-n vagy alkalmazásokon, mely a vidaXL-nek szentelt.

2. cikkely - Alkalmazhatóság

 1. E használati feltételek érvényesek a weboldal bármely alkalmazására, beleértve a felhasználói fiók használatát is.
 2. vidaXL fenntartja a jogot e használati feltételek bármikori módosítására. A módosított használati feltételek érvénybe lépnek, ahogyan ezek közzétevődnek a weboldalon. Ezen okból tanácsolt a használati feltételek rendszeres ellenőrzése.

3. cikkely – Ügyfél felhasználója

 1. Hogy rendelést lehessen feltenni, árverésekben részt venni vagy visszajelzést lehessen hagyni szükségelt egy felhasználói fiók létrehozása. A weboldalunkon található online formulánk segítségével, egy felhasználó, a szükségelt információk megásával, létrehozhat egy fiókot. Ez a formula megtalálható az “Új vásárló” menüpont alatt, a fejlécben.
 2. Fiók létrehozásával, a felhasználónak rendelkeznie kell a következőkkel:
  1. fiók létrehozásánál legalább 18 éves
  2. rendelkezik egy valós e-mail címmel
 3. Ahogyan a fiók létrehozódott, a felhasználó kap egy igazoló e-mailt. Ahogyan aktiválódott a felhasználói fiók, a személy által választott e-mail cím és kód választásával és használatával be tud lépni.
 4. Fiók létrehozásánál egy e-mail cask egyszer használható. A felhasználói fiók szigorúan személyes és e személyhez kötött, nem átküldhető.
 5. A felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy a fiókját illető, általa adott információk és a vidaXL-el folyatatott további kapcsolattartás valós, teljes és naprakész. A személyes adat bármilyen változtatása, a fiók belépésével és a módosítás végrehajtásával, a felhasználó által lehetséges
 6. A felhasználó bizalmasan kell őrizze kódját és ésszerű intézkedéseket kell tegyen, hogy megakadályozza a harmadik fél jogtalan hozzájutását és használatát.
 7. A felhasználó köteles, hogy a vidaXL-t azonnal érdesítse veszteség, lopás, (gyanított) visszaélés esetében vagy abban az esetben, ha a kódot, egy harmadik fél jogtalanul használja. Csak ezekben az esetekben veszi a vidaXL figyelembe az ilyes bejelentést. A felhasználó lesz a felelős olyas károkért, melyek a kódja vagy felhasználói fiókja által szenvedett károkat illeti.
 8. Ha a vidaXL meggyőződik arról vagy oka van olyas gyanúra, hogy egy jogtalan harmadik fél használja a felhasználói fiókot, fenntartja a jogot hogy azonnal leblokkolja az illető felhasználói fiókot és helyrehozza a felhasználó miatt szenvedett károkat anélkül, hogy a vidaXL lehetne felelősségre vonva a felhasználó által szenvedett károkért.

4. cikkely – A weboldal használata

 1. A felhasználó garantálja, hogy az általa biztosított adat helyes, teljes és valós. vidaXL fenntartja a jogot hogy ellenőrizze a kínált adat helyességét. Ha ezen adatok helytelenek vagy helyességét nem lehet ellenőrizni, a vidaXL fenntartja a jogot ezek törlésére.
 2. A felhasználónak nem szabad:
  • a weboldal működtetésének megszakítását vagy olyas szoftver használatának igénybe vétele, mely megszakíthatja a weboldal működését;
  • olyas folyamat kezdeményezése vagy működésének lehetővé tétele, mely más internet felhasználókat korlátoz vagy a weboldal felhasználását akadályozza;
  • más felhasználónak adnia ki magát.
 3. Ha nem kért a vidaXL-től, írásos formában engedélyt rá, a felhasználóknak nem szabad a weboldal vagy a weboldal más részeinek másolása (deep-linking).

5. cikkely – Rendelések

 1. Az általános feltételek és a visszatérítési politika minden vidaXL rendelésre érvényes, melyek a weboldalon keresztül tevődtek fel. Felhasználói fiók létrehozásánál, a felhasználók elfogadják az általános feltételeket és a visszatérítési politikát.
 2. A weboldalon keresztüli, harmadik felektől származó rendelésekre a harmadik fél általános feltételei és visszatérítési politikája lép érvénybe. Ezek megtalálhatóak a harmadik fél honlapján. Ha a harmadik fél nem rendelkezik eltérő általános feltételekkel és visszatérítési politikával, a harmadik fél és a vidaXL közti vételi szerződés alapján, a vidaXL általános feltételei és visszatérítési politikája lép érvénybe.

6. cikkely – Árverések

 1. A vidaXL által tartott árverés feltételei az árverésben résztvevőkre érvényes. A felhasználók elfogadják az árverés feltételeit, mikor felhasználói fiókot hoznak létre, vagy mikor az első árverésen vesznek részt.
 2. A felhasználóknak nem megengedett hogy szabálytalanul vagy illetlenül befolyásolják a licitálást.

7. cikkely – Visszajelzések

 1. Miután az oldalon vásárolt, a vidaXL felkéri a felhasználót hogy adjon visszajelzést róluk, a weboldalról vagy a harmadik félről. vidaXL fenntartja a jogot – de nem köteles – hogy feltegye a visszajelzést weboldalára, vagy hogy ezt más úton is közzétegye, beleértve a nevet, a helyet, a címet és a felhasználó által adott visszajelzés dátumát.
 2. Abban az esetben, ha a vidaXL által megbízott harmadik fél gyűjti össze a visszajelzéseket, a visszajelzésekre az esetleges harmadik fél feltételei lépnek érvénybe.
 3. A vidaXL fenntartja a jogot, hogy a visszajelzést ne jelenítse meg, ha a harmadik fél a következők egyikét bizonyítsa be:
  • a visszajelzés jogszabályt vagy hatályos rendeletet sért;
  • a visszajelzés közrendet vagy illemet sért;
  • nem csak a termékről szól;
  • nem vonatkozik az esetleges harmadik félre; 
  • személyes adatot tartalmaz a harmadik félről;
  • URL-t vagy reklámot tartalmaz;
  • csalárd.

8.cikkely – Felhasználói fiók és a weboldal funkcionalitásának megszüntetése

 1. vidaXL fanntartja a jogot hogy elutasítsa a felhasználót, vagy megszűntesse a fiókot, a következő esetekben:
  • jogtalan használata vagy a weboldallal és/vagy fiókkal való visszaélés;
  • az árverés feltételeinek be nem tartása;
  • a felhasználó, vidaxl és a harmadik fél közti megállapodás megszegése.
 2. Továbbá, vidaXL fenntartja a jogot, hogy limitáljon, megtagadjon vagy visszavonjon bizonyos lehetséges felhasználást vagy ideiglenesen lezárja a felhasználói fiókot, mely a 8.1 cikkelyben leírtak szerint történne.
 3. vidaXL mindig fenntartja a jogot, hogy módosítsa vagy megállítsa a weboldal bizonyos funkcionalitásainak elérhetővé tételét.

9. cikkely – Adatvédelem és személyes adat

 1. A felhasználó által, a vidaXL-nek szolgáltatott adatok, mint a neve, címe, telefon száma, e-mail címe, a vidaXL által vannak feldolgozva olyas fájlokba, melyek vidaXL tulajdonok. Ezek az információk a vidaXL által fel lesznek használva, hogy az árveréseken a felhasználó fiókokat,a rendeléseket, szállítást és számlázást feldolgozni és a lehetséges közvetítést, a felhasználó és a harmadik fél közt, kezelni tudja.
 2. A felhasználói fiók beléptével, a felhasználónak mindig hatalmában áll a személyes adatainak való elérése, módosítása vagy bővítése.
 3. Általában, vidaXL nem látja el a harmadik félt személyes adatokkal, ha csak ez nem szükségelt egy felhasználóval való megegyezés létrehozásánál. Ilyen esetben, a vidaXL megadja a harmadik félnek a felhasználó nevét, címét, e-mail címét és telefonszámát, amíg ez a vásárlási megegyezés érdekében szükségeltetik. A felhasználó és a harmadik fél közti kommunikáció a vidaXL e-mail alkalmazásán át történik. A beszélgetés vidaXL szerverekre mentődik el, melyeket a vidaXL használ fel, hogy:
  • segítse a felhasználót és/vagy a harmadik felet kérdés és/vagy probléma esetén; 
  • értékelje ha a harmadik fél teljesítette e az ügyfél követelményeit; 
  • elemezze a folyamat jobbá tételét.
 4. A weboldal cookie-t használ. A cookie-k a bejelentkezési adatok megjegyzésére használatosak. Továbbá, a harmadik fél cookie-ei is be vannak telepítve.
 5. A felhasználó beállíthatja böngészőjét, hogy ne fogadja látogatása alatt a cookie-kat. Ebben az esetben megeshet, hogy a felhasználó nem lesz képes teljesen igénybe venni a weboldal funkcionalitását, vagy az is hogy a weboldal vagy felhasználói fiókja bizonyos részeinek hozzáférése korlátozott.
 6. vidaXL fenntartja a jogot hogy a felhasználó, weboldalon való viselkedésére illető adatait tárolja (IP cím, és más), ha a felhasználói fiók használata által gyanú keltetik a visszaélésre vagy a weboldal jogtalan használatára.
 7. Több infóért arról, hogy a vidaXL hogyan használja fel a felhasználó személyes adatait és hogyan használja a weboldal cookie-jait, kérjük olvassa el a vidaXL oldalán található Biztonság és Adatvédelmet.

10. cikkely –Szellemi tulajdon és harmadik fél adatai

 1. Eltérő rendelkezés hiányában, minden jog, beleértve a weboldal szerzői és más szellemi tulajdon jogait, a vidaXL által van fenntartva, amennyiben ezek nincsenek a harmadik fél/az engedély jogosultjai által lefoglalva, kik elérhetővé tehetik e információt.
 2. A felhasználónak megengedett a weboldalon való tájékozódás (a szolgáltatott információkkal) és ezek másolása személyes használatra, például nyomtatás vagy tárolás. Bármely más feldolgozás, mint tárolás és weboldal (darabjainak) reprodukálása egy másik internetes oldalon vagy kapcsolatok, hiperlinkek, deeplink-ek létrehozása a weblapra, nem megengedett a vidaXL-től való részletes, írott engedélye nélkül.
 3. A weboldalon található információ részben olyan harmadik felek által biztosított, mint a harmadik fél eladói vagy más felhasználók (ebben az esetben visszajelzések). vidaXL nem vonható felelősségre a weboldalon található bármely helytelen, nem teljes vagy jogtalan, harmadik fél által adott információért.
 4. A weboldal tartalmazhat külső oldalakra vonatkozó linket. A vidaXL nem vonható felelőségre annak az oldalnak a tartalmára vagy használatára, mely e link alatt található.

11. cikkely - Felelősség

 1. A felhasználó elismeri, hogy harmadik féltől való rendelés esetén, a vásárlási megállapodás a harmadik fél és a felhasználó közt történik meg és a vidaXL vagy más fél nem lesz része e megállapodásnak.
 2. vidaXL nem köteles a termék minőséget, mennyiséget vagy kapacitást bírálni vagy ellenőrizni, melyek a harmadik fél által vannak biztosítva az oldalon, és nem vonható felelőségre bármely olyas kár létrejöttére, mely ezen információk helytelenségéből, hiányosságából vagy hitelességéből származik.
 3. Ha vidaXL tehető felelőssé a keletkezett károkért, ez a felelősség limitált az esetleges megvásárolt termék árának függvényében, melyet a harmadik fél számlázott a felhasználónak.
 4. A vidaXL felelőssége, bármely természetű is legyen, limitált a szóban forgó eset, vidaxl felelősségbiztosító térítés összegének függvényében.

12. cikkely – Egyebek

 1. Ha a felhasználási feltételekben, egy vagy több kikötés nem lesz kötelező, helytelen vagy nem lesz kivitelezhető, a többi kikötés teljes és érvényes marad. Ilyen esetben, vidaXL helyettesíti e kikötést egy újjal, mely a vidaXL által határozódik meg és a régi kikötés megközelített értelmét tükrözi.
 2. A weboldal használatáért, felhasználói fiók használata, ezen feltételei és a Holland törvények kizárólagosan alkalmazandóak.

 


Csatolás(ok)

Általános Szerződési Feltételek

Általános árverezési feltételek

Visszaküldési szabályok

Adatvédelmi nyilatkozat és Cookie szabályzat